hjem

"Ung i endring"

 

Ungdomsenheten i Bergen

 

Ungdomsenheten i Bergen er landets første soningsanstalt spesielt tilpasset ungdom under 18 år. Enheten startet opp som et prøveprosjekt 1.september 2009 og flyttet inn i nye permanente lokaler tilknyttet Bjørgvin fengsel i 2014.

Ungdomsenheten er underlagt kriminal-omsorgen og er en alternativ måte å fengsle på, som møter de unges særlige behov.

Målgruppe

 

Ungdomsenheten i Bergen tar i mot ungdommer fra hele landet og har fire soningsplasser for jenter og gutter i alderen 15 til 18 år. Tilbudet omfatter varetekt, rettskraftig dom og forvaring. Ungdomsenheten skal være et alternativ til ungdomsstraffen og barnevernet, når disse tiltakene ikke er tilstrekkelig i forhold til sikkerhet, alvorlighetsgrad og samfunnets rett til beskyttelse.

Innhold

 

Ungdomsenheten drives etter miljø-terapeutiske prinsipper. I et tverretatlig samarbeid kartlegges den innsatte i forhold til helse, bolig, utdanning / Syssel-setting, rus, økonomi og nettverk. På bakgrunn av disse opplysningene tilrette-legges et soningsforløp med bla. tilpasset skolegang og arbeidspraksis. Målet er en best mulig løslatelsen som ivaretar de behov den enkelte ungdom har.

(Denne nettsiden er under utvikling og vil snart inneholde mer detaljert informasjon om Ungdomsenheten.) Ved eventuelle spørsmål, ring oss på tlf: 55 25 12 90